BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY 

"Čím těžší boj, tím úžasnější triumf!"

Charakteristika oboru a uplatnění žáků

Pro zařazení u městské a obecní policie, u celní správy, v soukromých bezpečnostních službách, u vězeňské stráže, event. u Policie ČR, Armády ČR, ve složkách Integrovaného záchranného systému.

Pro práci ve státní správě a samosprávě, v administrativě a v řadě hospodářsko-ekonomických funkcí.

Po úspěšném zakončení studia maturitní zkouškou se mohou absolventi přihlásit na vysokou školu.

AKTIVITY, KURZY, ODBORNÁ PRAXE, CERTIFIKÁTY

 • přežití v terénu (topografie, horolezectví, zdravověda)
 • sebeobrana
 • střelba a taktika policejního zásahu
 • lyžařský kurz
 • vodácký kurz
 • turistika
 • 3. ročník - 2 týdny praxe ve firmě v oboru, odborná praxe u MP, autoškola
 • 4. ročník - 2 týdny praxe ve firmě v oboru, odborná praxe u MP
 • Europass-Mobilita
 • angličtina - PET, FCE, Scate
 • finanční gramotnost
 • účetnictví

EXKURZE

Městská policie Česká Lípa, Stanice Báňské záchranné služby Hamr na Jezeře, stanice Hasičského záchranného sboru v České Lípě.

SOCIÁLNÍ PARTNEŘI OBORU

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje

Městská policie Česká Lípa

Sport Relax Znamenáček

Autoškola Archa

Nezbytný je dobrý zdravotní stav uchazeče o studium.

CO MUSÍ ZÁJEMCE UDĚLAT

 • 1
  Vyplnit a odeslat přihlášku on-line, zaslat poštou nebo doručit osobně nejpozději do 1. března příslušného kalendářního roku.
 • 2
  Nechat si potvrdit lékařem zdravotní způsobilost ke vzdělávání a předat Euroškole současně s přihláškou a kopií vysvědčení z 8. a 9. třídy.
 • 3
  Podepsat smlouvu o studiu (zákonní zástupci) v den přijímacího řízení, ve smlouvě jsou stanoveny základní povinnosti žáka školy.
 • 4
  Doručit škole zápisový lístek nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání.
 • 5
  Uhradit školné.
 • 6
  Cizí státní příslušník s dlouhodobým pobytem přiloží navíc potvrzení o pobytu v ČR a doklad o zdravotním pojištění. Součástí přijímacího řízení je ověření znalosti českého jazyka pohovorem.

ŠKOLNÉ

 • Školné pro školní rok je 15 000 Kč.
 • Školné bude třeba uhradit dle platebních podmínek dohodnutých ve smlouvě (lze hradit i v měsíčních splátkách).
 • V případě, že školu navštěvují sourozenci, rodiče a děti mají nárok na slevu ve výši 20 % po dobu souběhu studia.

DOMOV MLÁDEŽE

Nachází se asi 10 minut pěší chůze od budovy Euroškoly v klidné části města nedaleko centra.

Více informací naleznete na: https://www.sps-cl.cz/dm/index.html

INFORMACE O PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE

MATURITA

 • Ekonomika
  ústní zkouška
 • Bezpečnostně právní činnosti
  ústní zkouška z předmětů MIU, KRI, TPJ
 • Praktická zkouška z odborných předmětů
  písemná maturitní práce a její obhajoba před maturitní komisí, praktická zkouška, písemná zkouška

Hodnocení praktické maturitní zkoušky je popsáno v Klasifikačním řádu, který je součástí Školního řádu.