PRŮVODCE PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍM

 

Přijímací řízení 2019/2020 - 1. kolo

Přijímací řízení se koná podle § 60 až 64 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění zákona č. 178/2016 Sb. a vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, kterou se stanoví podrobnosti o podávání přihlášek a organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách.

Počet přijímaných žáků do studijního oboru

Přijato bude max. 90 uchazečů s dosaženým nejvyšším počtem bodů:
 • 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání – profilace BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY 30 žáků
 • 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání – profilace MARKETING A REKLAMA 20 žáků
 • 65-42-M/01 Hotelnictví – profilace HOTELNICTVÍ a CESTOVNÍ RUCH 30 žáků

Termín podání přihlášek

do 1. března 2019, uchazeč může podat dvě přihlášky a na obou přihláškách uvede školy v tomtéž pořadí. Součástí přihlášky profilace BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY, HOTELNICTVÍ
a CESTOVNÍ RUCH musí být lékařské potvrzení zdravotní způsobilosti ke vzdělávání.

Termíny 1. kola

Uchazeči, kteří podají přihlášku v 1. kole, budou konat písemné testy jednotných přijímacích zkoušek z českého jazyka a matematiky. Uchazeč, který se pro vážné důvody k řádnému termínu přijímací zkoušky nedostaví a svoji neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluví řediteli školy, ve které ji měl konat, koná zkoušku v náhradním termínu.

U uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitel školy podle vyjádření školského poradenského zařízení, které uchazeč doloží k přihlášce, o uzpůsobení podmínek pro konání jednotné zkoušky.

Termíny konání písemných testů jednotných přijímacích zkoušek:

Datum zveřejní MŠMT do 28. 9. 2018

Přijímací řízení

v řádném termínu:

 1. termín - pátek 12. dubna 2019
 2. termín - pondělí 15. dubna 2019

v náhradním termínu:

 1. termín - pondělí 13. května 2019
 2. termín - úterý 14. května 2019

V budově Euroškoly Česká Lípa, Železničářská 2232,
v čase uvedeném na pozvánce, kterou písemně obdrží každý uchazeč.

Další kola přijímacího řízení

v dalších kolech přijímacího řízení vyplní uchazeč na přihlášce pouze 1 školu. V dalších kolech přijímacího řízení NEBUDOU uchazeči konat písemné testy jednotných přijímacích zkoušek z českého jazyka a matematiky.                 
 

Kritéria pro přijetí ke studiu

 • počet bodů dosažených v testech jednotných přijímacích zkoušek z ČJL a MAT. Uchazeč může získat max. 100 bodů (MAT 50 bodů a ČJL 50 bodů). Podmínkou pro přijetí uchazeče ke vzdělání je, aby v testech dosáhl nenulový počet bodů v každém z testu a v součtu z obou testů alespoň
  15 bodů
 • výsledky za poslední 3 klasifikační období na ZŠ – max. 30 bodů. Podmínkou přijetí je úspěšné ukončení základního vzdělávání
 • motivační pohovor – max. 15 bodů
 • portfolio žáka (olympiády, diplomy, úspěchy v zájmové činnosti apod.) – max. 5 bodů

U cizinců, kterým je v 1. kole na základě žádosti zákonného zástupce prominuta jednotná zkouška z českého jazyka podle § 20 odst. 4 školského zákona, bude znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru, ověřena rozhovorem – max. 50 hodů.

Výsledné bodové hodnocení je dáno součtem bodů z písemných testů jednotných přijímacích zkoušek, za poslední 3 klasifikační období na ZŠ, za motivační pohovor a za předložené portfolio. Maximální počet bodů zahrnutých do hodnocení je 150. Pořadí uchazečů se stanoví podle dosaženého celkového počtu bodů (řazeno od nejvyššího k nejnižšímu).

Kritéria pro hodnocení uchazečů a postup při rozhodování o přijetí a nepřijetí

 • maximální počet bodů z písemných testů jednotných zkoušek = 100 (MAT 50 bodů a ČJL
  50 bodů), konají se pouze v 1. kole
 • maximální počet přidělených bodů, který je součtem za průměrné prospěchy ve třech klasifikačních období na ZŠ = 30

 

 

 

 

 

 • motivační pohovor - max. počet bodů = 15
 • portfolio žáka  - max. počet bodů = 5

O přijetí uchazeče rozhoduje pořadí ve zvoleném oboru dané výsledným součtem bodů
z jednotlivých částí a splnění kritérií přijímacího řízení.

Rozhodování o přijetí x nepřijetí při rovnosti bodů nad a pod limitem počtu přijímaných žáků na daný obor:

 • při rovnosti bodů rozhoduje vyšší bodové hodnocení za průměrné prospěchy ve sledovaných klasifikačních období
 • dále vyšší celkový počet bodů získaných z motivačního pohovoru

Výsledky přijímacího řízení budou pod registračními čísly zveřejněny na webových stránkách školy
a v listinné podobě na úřední desce umístěné na dveřích hlavního vchodu budovy Euroškoly dne
30. dubna 2018 v 18:00 hodin po dobu 15 dnů. Ve dnech 27. dubna od 13:00 – 15:00 h a 30. dubna od 8:00 – 10:00 h bude možné nahlédnout do spisu uchazeče v rámci správního řízení v kanceláři školy.

Podmínky přijetí

 • dosažení základního vzdělání úspěšným ukončením základní školy
 • podání přihlášky
 • odevzdání zápisového lístku

Nepřijatí žáci

Nepřijatí žáci nebo jejich zákonní zástupci budou vyrozuměni písemně rozhodnutím o nepřijetí dne 30. dubna 2018 (respektive 11. 5. 2018 po náhradním termínu).

Odvolání je možné podat do 3 pracovních dnů po obdržení rozhodnutí a je adresováno řediteli školy, který vydal rozhodnutí. Pokud o odvolání sám nerozhodne, postoupí je k rozhodnutí odvolacímu orgánu, tj. OŠMTS KÚ v Liberci. Odvolání musí podle § 82 odst. 2 správního řádu obsahovat údaje
o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

Přijatí žáci

Přijatí žáci budou zveřejněni pod registračními čísly na webových stránkách školy a v listinné podobě na úřední desce umístěné na dveřích hlavního vchodu budovy Euroškoly dne 30. dubna 2018 v 18:00 hodin po dobu 15 dnů. Rozhodnutí o přijetí ke studiu se nezasílá poštou.

Zápisový lístek

Přijatý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdí svůj úmysl studovat na Euroškole Česká Lípa odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na Euroškole Česká Lípa, zanikají posledním dnem lhůty pro odevzdání zápisového lístku právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v Euroškole Česká Lípa.

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit pouze jednou, to však neplatí v případě, že chce uchazeč uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat až na základě odvolání proti nepřijetí ke studiu.

Co musí zájemce udělat?

 • podat vyplněnou přihlášku poštou nebo doručit osobně do 1. března
 • nechat si potvrdit lékařem zdravotní způsobilost ke vzdělávání u profilace Bezpečnostní služby, Hotelnictví a cestovní ruch (Přihláška strana 1)
 • předat Euroškole současně s přihláškou kopii vysvědčení z 8. a 9. třídy v případě, že na přihlášce nejsou potvrzeny známky základní školou
 • zúčastnit se přijímacího řízení 30. 4. 2018
 • podepsat smlouvu o studiu (zákonní zástupci) v den přijímacího řízení 30. 4. 2018
 • doručit škole zápisový lístek nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení    
  rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání
 • uhradit školné

Cizinec

Cizinec s dlouhodobým pobytem přiloží navíc potvrzení o pobytu v ČR a doklad o zdravotním pojištění. Cizinec, který ukončil základní vzdělání na škole mimo ČR, musí k žádosti o studium přiložit osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení vydaného zahraniční školou nebo rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení, které vydává příslušný krajský úřad.

Školné

1 250 Kč/1 měsíc = 15 000 Kč ročně, v případě, že školu navštěvují sourozenci, rodiče a děti mají nárok na slevu 20 % po dobu souběhu studia.
Zájemci, kteří mají v 1. pololetí deváté třídy průměr do 1,5, budou přijati se slevou na školném v prvním ročníku studia ve výši 50%.

V PŘÍPADĚ JAKÝCHKOLIV NEJASNOSTÍ NÁS PROSÍM KONTAKTUJTE:

Telefon: 601 360 608, 606 369 223

E-mail: kasparova@eso-cl.cz

 

Mgr. Petra Kašparová v. r.

ředitelka školy

 

V České Lípě 16. ledna 2018