PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

denní studium

Informace o organizaci přijímacího řízení v souladu s §59 a násl. zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, v. č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a v. č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných v platném znění.

přijímací řízení

Hotelnictví a cestovní ruch

Délka vzdělávání
4 roky
Způsob ukončení
Maturita
Počet přijímaných žáků
30
Přijímací zkoušky
ANO
Potvrzení lékaře
ANO

přijímací řízení

Bezpečnostní služby

Délka vzdělávání
4 roky
Způsob ukončení
Maturita
Počet přijímaných žáků
30
Přijímací zkoušky
ANO
Potvrzení lékaře
ANO

Reference studentů MR

Marketing a reklama

Délka vzdělávání
4 roky
Způsob ukončení
Maturita
Počet přijímaných žáků
20
Přijímací zkoušky
ANO
Potvrzení lékaře
NE

V tomto školním roce se bude konat jednotná přijímací zkouška (CERMAT)
z CJL a MAT

1. termín konání zkoušky: úterý 12. dubna 2022, náhradní termín 11. 5. 2022.
2. termín konání zkoušky: středa 13. dubna 2022, náhradní termín 12. 5. 2022

Český jazyk a literatura

60 minut

Pomůcky:

modře či černě píšící propisovací tužka, nelze používat gumovací pera či fixky, slovníky ani Pravidla českého pravopisu

Matematika

70 minut

Pomůcky:

modře či černě píšící propisovací tužka, obyčejná tužka a rýsovací potřeby, nelze používat kalkulačku či matematicko-fyzikální tabulky


PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE VZDĚLÁVÁNÍ

Ke vzdělávání mohou být přijati uchazeči, kteří splnili povinnou školní docházku, nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky, a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti.

přijímací řízení

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ

KE STUDIU 

 • Studijní průměr z 2. pololetí 8. třídy ZŠ
  max. 25 bodů
 • Studijní průměr z 1. pololetí 9. třídy
  max. 25 bodů
 • Výsledek jednotného testu z českého jazyka
  max. 50 bodů
 • Výsledek jednotného testu z matematiky
  max. 50 bodů
 • Motivační pohovor
  max. 10 bodů
 • Doložené výsledky v soutěžích, olympiádách, zájmové činnosti (musí mít vazbu ke zvolenému studijnímu oboru)
  max. 5 bodů

O přijetí uchazeče rozhoduje pořadí ve zvoleném oboru dané výsledným součtem bodů z jednotlivých částí a splněním kritérií přijímacího řízení. Maximální počet bodů zahrnutých do hodnocení je 165. Pořadí uchazečů se stanoví podle dosaženého celkového počtu bodů (řazeno od nejvyššího k nejnižšímu).

PRŮBĚH PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

CO MUSÍŠ UDĚLAT?

Podat přihlášku

Poštou nebo doručit osobně nejpozději do 1. 3. 2022.

Zúčastnit se přijímacího řízení

Letos tě u nás čeká JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA (JPZ) z českého jazyka a literatury a z matematiky, dále motivační pohovor, při kterém předložíš výsledky soutěží, olympiád, zájmové činnosti mající vazbu k oboru (období 6. až 9. třída ZŠ). JPZ i motivační pohovor se konají ve stejný den.

Doručit škole zápisový lístek

Přijali jsme tě? Blahopřejeme ti! Teď už zbývá udělat poslední krok = doručit škole zápisový lístek do 10 pracovních dní od vyhlášení výsledků přijímacího řízení, a to osobně do kanceláře školy nebo poštou.

PODROBNÉ INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ

17

Hotelnictví a cestovní ruch


CEV 7156

Bezpečnostní služby


Reference studentů MR

Marketing a reklama


KDE NAJDEŠ PŘIHLÁŠKU KE STUDIU?

Tiskopis přihlášky dostaneš ve své škole. Můžeš si ho také stáhnout zde nebo ze stránek Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Přihláška musí být řádně a čitelně vyplněná, potvrzená ředitelstvím ZŠ.

marekprihoda záasy ochrany osobních údajů

Nezapomeň, že pokud se hlásíš na obory HOTELNICTVÍ A CESTOVNÍ RUCH a BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY, musí být součástí přihlášky posudek o splnění podmínek zdravotní způsobilosti. Pokud se hlásíš na MARKETING A REKLAMU, pak toto potvrzení NEPOTŘEBUJEŠ.


Mobil
601 360 608, 602 459 011
E-mail
euroskcl@eso-cl.cz
Adresa
Železničářská 2232, 470 01 Česká Lípa
přijímací řízení
přijímací řízení