Maturitní zkoušky - jaro 2019

Maturitní témata k ústním i praktickým zkouškám, informace o termínech, průběhu, předmětech, formách zkoušek a povolených pomůckách jsou k dispozici žákům na školním disku S: ve složce MATURITY 2019 a na nástěnce v kmenové třídě.

Model maturitní zkoušky se opírá o Školský zákon č. 561/2004 Sb. a vyhlášku č. 177/2009 Sb. ve znění pozdějších novel.

MODEL MATURITNÍ ZKOUŠKY PRO ROK 2019

Maturitní zkouška na Euroškole Česká Lípa

I. SPOLEČNÁ (STÁTNÍ) ČÁST

1. zkouška: český jazyk a literatura (forma: didaktický test, písemná práce, ústní zkouška podle pracovního listu)

2. zkouška: cizí jazyk (Aj, Nj; forma: didaktický test, písemná práce, ústní zkouška podle pracovního listu), nebo matematika (forma: didaktický test)

II. PROFILOVÁ (ŠKOLNÍ) ČÁST

BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY

 • ekonomika (ústní zkouška)
 • bezpečnostně právní činnosti (ústní zkouška z předmětů MIU,KRI,TPJ)
 • praktická zkouška z odborných předmětů (části: písemná práce  a její obhajoba před maturitní komisí, praktická zkouška ze sebeobrany, písemná zkouška na PC ze znalostí KRI, MIU, OCI)

HOTELNICTVÍ A CESTOVNÍ RUCH

 • ekonomika (ústní zkouška)
 • dle zvolené profilace Hotelový provoz či Cestovní ruch (ústní zkouška)
 • praktická zkouška z odborných předmětů (praktická zkouška a její obhajoba před maturitní komisí)

MARKETING A REKLAMA (od školního roku 2020/2021)

 • ekonomika (ústní zkouška)
 • marketing a marketingová komunikace (ústní zkouška)
 • praktická zkouška z odborných předmětů (písemná maturitní práce a její obhajoba před maturitní komisí, písemná zkouška)

DÁLKOVÉ STUDIUM

 • ekonomika (ústní zkouška),
 • účetnictví (ústní zkouška)
 • praktická zkouška z odborných předmětů (písemná zkouška)

Žák uspěje z Praktické zkoušky z odborných předmětů pouze tehdy, pokud úspěšně složí všechny její části. V případě, že některou část zkoušky nevykoná úspěšně, opakuje při opravné zkoušce pouze tu část, ve které neuspěl.

Hodnocení praktické maturitní zkoušky je popsáno v Klasifikačním řádu, které je součástí Školního řádu.

NEPOVINNÉ ZKOUŠKY (lze zvolit max. 2 předměty)

Hotelnictví a cestovní ruch

 • Dějepis (ústní zkouška)
 • Účetnictví a daně (ústní zkouška)
 • Informační technologie (ústní zkouška)

Bezpečnostní služby

 • Účetnictví a daně (ústní zkouška)
 • Informační technologie (ústní zkouška)

Podnikání

 • Informační technologie (ústní zkouška)

Opravné zkoušky z nepovinných předmětů se nekonají.

SHRNUTÍ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019 A MATURITNÍCH ZKOUŠEK V TERMÍNECH JARO 2019