Jak bude vypadat maturita 2020?

28.5. 2020

Připomeňte si obsah státní i profilové maturity. Jak postupovat v případě, že maturitu neuděláte, jak a kde požádat o přezkoumání průběhu a výsledku zkoušky, jak je to s opravnými zkouškami.

Co je obsahem maturity

Společná část 2020

  • Jediná „základní“ úroveň společné části maturitní zkoušky pro povinné i nepovinné zkoušky
  • Povinná zkouška český jazyk + výběr cizí jazyk/matematika
  • Nepovinné předměty mohou být pouze 2 (cizí jazyk – AJ, NJ – nebo matematika)

Profilová část 2020

  • 2-3 povinné zkoušky
  • nejvýše 2 nepovinné zkoušky

Do kdy se musíte přihlásit

Přihlášku je nutno podat řediteli školy do 1. prosince.

Pro podzimní termín je uzávěrka přihlášek posunuta do 25. 7. 2020.

Konkrétní termíny pro jaro a podzim 2020

Termíny pro rok 2020 jsou kvůli COVID-19 změněny viz níže.

NEJPOZDĚJI 21 dnů před zahájením společné části MZ Zveřejnění kritérií hodnocení společné části maturity (MŠMT) https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/sdeleni-msmt-kriteria-hodnoceni-zkousek-spolecne-casti-2
  25. 5. 2020 26. 5. 2020 26. 5. 2020 27. 5. 2020 Praktické maturitní zkoušky dle rozpisu třídy H4 – HP třídy H4 – CR tříd D2A, D2B třídy P4B
1. – 2. 6. 2020 Didaktické testy společné části maturitní zkoušky https://www.msmt.cz/file/52183/
8. – 9. 6. 2020 Výsledky didaktických testů (zpřístupnění nejpozději následující pracovní den) budou zaslané na email uvedený v Certisu
písemné práce společné části se nekonají Zpřístupnění výsledků písemných prací společné části MZ v jarním období není, protože se nekonají
  10. – 12. 6. 2020
15. – 17. 6. 2020
Ústní zkoušky společné a profilové část dle rozpisu D2A, D2B P4B, H4
do 2 pracovních dnů od shromáždění výsledků celé třídy Nejpozdější termín předání maturitního vysvědčení studentům
18. 6. 2020 Slavnostní předávání maturitního vysvědčení v budově Euroškoly, pouze za účasti maturantů
16:30 h D2A
17:30 h D2B
22. 6. 2020 Slavnostní předávání maturitního vysvědčení v budově Euroškoly, pouze za účasti maturantů
16:00 h H4
17:00 h P4B
NEJPOZDĚJI do 20 dnů po dni, kdy se koná poslední část maturitní zkoušky Podání žádosti o přezkum didaktických testů
25. 7. 2020 Podání přihlášky k náhradní či opravné maturitě pro podzimní období
30. 6. 2020 Předání seznamu literárních děl řediteli školy
NEJPOZDĚJI do 20 dnů po dni, kdy se koná poslední část maturitní zkoušky Podání žádosti o přezkum ústních a profilových zkoušek
15. 8. 2020 Zveřejnění zkušebního schématu pro podzimní období (MŠMT)
1. – 20. 9. 2020 MZ – podzimní období, konkrétní termíny Euroškoly Česká Lípa budou upřesněny  
do 10 pracovních dnů od konání zkoušky Zpřístupnění výsledků písemných prací společné části MZ v podzimním období
do 2 pracovních dnů od shromáždění výsledků žáka Nejpozdější termín předání maturitního vysvědčení studentům
1. 9. 2020 Zveřejnění termínů pro jarní období (MŠMT)

Předměty společné části maturity

ČJL

Didaktický test 75 minut, písemná práce 110 minut (výběr ze 6 zadání) – písemná práce v roce 2020 neproběhne. Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut, příprava 20 minut.

Seznam min. 60 literárních děl zpřístupní ředitel do 30. září – platí pro jarní i podzimní období daného roku. Ze seznamu studenti vybere 20 děl a odevzdá do 31. 3. (30. 6. pro podzimní období), jinak díla losuje u zkoušky.

U zkoušky se losuje pracovní list, v jednom dni lze jeden list losovat jen jednou.

Cizí jazyk

Na výběr je AJ, NJ.

Didaktický test 100 minut, z toho 40 minut poslechová část, 60 minut test ověřující čtení a jazykové dovednosti. Písemná práce 60 minut – písemná práce v roce 2020 neproběhne, ústní zkouška 15 minut, příprava 20 minut.

U zkoušky se losuje pracovní list, v jednom dni lze jeden list losovat jen jednou.

Kritéria hodnocení maturity

Máte právo nahlédnout do všech materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o výsledku vaší zkoušky.

Povinné zkoušky společné části jsou hodnoceny 1-5, nepovinné uspěl/neuspěl.

Prospěl s vyznamenáním – všechny povinné zkoušky známka 1 nebo 2, aritmetický průměr ze všech zkoušek do 1,5, prospěl – z žádné povinné zkoušky nebylo hodnocení 5, neprospěl – některá ze zkoušek za 5 nebo z jiného důvodu nevykonal úspěšně.

Kritéria hodnocení (hodnoty mezních hranic úspěšnosti) 2019 – pro jarní a podzimní období 2020

Předmět Hranice úspěšnosti zkoušky 4 3 2 1
ČJL 44 % 58 % 73 % 87 % 100 %
Cizí jazyk 44 % 58 % 73 % 87 % 100 %

U cizího jazyka a ČJL hranice úspěšnosti zkoušky platí v případě, že žák prospěl ze všech dílčích zkoušek.

U nepovinných předmětů se sleduje pouze hranice úspěšnosti zkoušky – cizí jazyk 44 %.

Co když maturitu neudělám?

Pokud žák neuspěje u jedné nebo více povinných zkoušek v řádném termínu má 2 opravné termíny ze zkoušek, ze kterých neuspěl, po dobu 5 let následujících po ukončení studia na SŠ.

K opravné zkoušce je nutné se přihlásit u ředitele školy do 27. července 2020 pro podzimní termín.

Jak se odvolat – přezkoumání průběhu a výsledku zkoušky

V případě, že jste neuspěli u některé ze zkoušek nebo byli ze zkoušky vyloučeni, máte následující možnosti (§ 82 561/2004 Sb. v platném znění):

1. Ústní zkouška společné části a profilové zkoušky

Do 20 dnů od konce období pro konání musíte písemně požádat krajský úřad o přezkoumání průběhu a výsledku zkoušky (rozhodnutí o vyloučení). Žádost je nutné podat na tiskopise viz www.cermat.cz.

2. Didaktický test společné části maturitní zkoušky

Do 20 dnů od konce období pro konání didaktických testů musíte písemně požádat Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy o přezkoumání výsledku/rozhodnutí o vyloučení.

Žádost pro přezkoumání si stáhněte na www.cermat.cz.