INFORMACE PRO MATURANTY: Ochrana zdraví ve středních školách v průběhu maturitních zkoušek 2020/2021

5.5. 2021

Pro maturitní zkoušky na středních školách platí mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které vyžaduje doložení potvrzení o negativním výsledku testu na COVID-19, který není starší 7 dní.

Podmínkou pro umožnění účasti žáka na maturitních zkouškách je negativní test a žádné příznaky onemocnění COVID-19. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

Testování pro účely maturitní zkoušky

 • Žák, člen zkušební komise i ostatní osoby musí jako podmínku pro osobní přítomnost na zkoušce předložit potvrzení o negativním testu, který byl uskutečněn v posledních 7 dnech.
 • Testování na onemocnění COVID-19 žákům přihlášeným ke konání maturitní zkoušky má povinnost umožnit SŠ, v níž žák tuto zkoušku koná.

Testování žáků zajišťuje škola následovně:

 • před praktickou zkouškou z odborných předmětů budou žáci tříd H4, P4A, P4B testováni před zahájením samotné zkoušky, a to v dostatečném časovém předstihu před jejím zahájením.
 • před písemnou zkouškou z odborných předmětů budou žáci tříd D2A, D2N testováni před zahájením písemné zkoušky – 11. května 2020 nejpozději ve 13:30 hodin.
 • před didaktickými testy budou žáci denního studia testováni v pátek 21. května 2021, přítomnost všech maturantů denního studia je nutná! Čas testování bude upřesněn.
 • žáci nástavbového studia–  třída D2A – budou testováni před zahájením didaktických testů z ANJ tj. v pondělí 24. 5. 2021, je zapotřebí se dostavit nejpozději ve 13:00 hodin
 • žáci nástavbového studia – třída D2N – budou testováni před zahájením didaktických testů z CJL tj. v úterý 25. 5. 2021, je zapotřebí se dostavit nejpozději v 7:20 hodin.  
 • před ústními zkouškami budou žáci testováni v následujících termínech:

P4A – středa 2. června v 8:00 hod., přítomnost všech nutná
D2A, D2N – pátek 4. června 2021 nebo 7. 6. resp. 8. 6. 2021 v dostatečném časovém předstihu před zahájením dopoledního či odpoledního bloku zkoušení maturantů
H4/P4B – úterý 8. června v 8:00 hod., přítomnost všech nutná

Testování členů maturitní komise

 • Pro jiné osoby tuto povinnost škola nemá.  Se členy komise se ředitelka školy domluví na způsobu provedení testování ve škole nebo na způsobu doložení výsledku testu předem. Ve vztahu k veřejnosti však může škola požadovat vždy doložení výsledku testu z odběrového místa (nebo doložení náhradních způsobů splnění povinnosti) a nemusí jim testování poskytovat.
 • Pro členy zkušebních komisí, kteří jsou zároveň zaměstnanci dané školy, platí mimořádné opatření o testování zaměstnanců škol, a tedy povinnost školy testování zajistit.
 • V případě pozitivního výsledku testování musí ředitelka školy aktuálně řešit se členem zkušební komise možnosti uskutečnění příslušné zkoušky, tj. přesunutí zkoušky do náhradního termínu, výměnu člena zkušební komise.
 • V případě onemocnění nebo pozitivního výsledku testování předsedy zkušební komise je tato situace řešena s místně příslušným krajským úřadem. Do doby jmenování nového předsedy zkušební komise KÚ zastupuje předsedu místopředseda, který byl jmenován ředitelem školy. U ostatních členů zkušební komise je náhrada za nemocného člena komise v kompetenci ředitelky školy.

!!! Pozitivní výsledek testu žáka před konáním společné části maturitní zkoušky je důvodem k možnosti konání společné části maturitní zkoušky v mimořádném termínu. V případě konání ostatních zkoušek může pozitivní výsledek testu sloužit k omluvení účasti žáka a konání zkoušky v náhradním termínu. Doklad o pozitivním výsledku testu se přikládá k omluvě účasti žáka na zkoušce.

Možnosti nahrazení potvrzení o provedeném testu u maturitních zkoušek

Potvrzení o provedeném testu může být nahrazeno:

 • dokladem o tom, že osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,
 • dokladem o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 7 dnů a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření k provádění testů,
 • certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

Podmínky vstupu do školy v době maturitních zkoušek

 • Vstup do budovy školy není umožněn doprovázejícím osobám, s výjimkou asistenta a v případě ústní maturitní zkoušky je umožněn vstup také osobám, které se v rámci zásady veřejnosti mohou účastnit ústní zkoušky. Všechny tyto osoby ale musí předložit negativní výsledek testu.
 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

Praktické, písemné zkoušky a didaktické testy

 • V průběhu praktické, písemné zkoušky a didaktického testu musí mít všichni zúčastnění v učebně nasazenou ochranu úst a nosu.
 • Maximální počet osob v učebně je 20.
 • Bude dodržena zásada jeden žák v lavici ve třídě a po dobu konání zkoušek bude dodržen totožný zasedací pořádek. Třídy budou homogenní.
 • Rozmístění lavic ve třídě umožní dodržet odstup mezi žáky 1,5 m.
 • Dozor konající pedagog zajišťuje po dobu zkoušky každých 30 minut průvanové větrání učebny min. 5 minut.

Ústní zkoušky

 • V průběhu ústní zkoušky musí mít všichni zúčastnění nasazenou ochranu úst a nosu.
 • V místnosti, kde probíhá ústní zkouška, jsou přítomni zejména členové zkušební komise, zkoušený žák a připravující se žák. Dále mohou být při ústní zkoušce maturitní zkoušky přítomni v rámci zásady veřejnosti ústní zkoušky další osoby, nejvýše však do počtu 20 osob v učebně.
 • Pro ústní zkoušky je doporučeno zachovat minimální rozestup 1,5 m.
 • Prostor pro účast veřejnosti bude vymezen ve větším odstupu než 1,5 m.
 • Při losování otázek je nutné dodržet zvýšený hygienický standard – žák použije jednorázovou rukavici, kterou zajistí škola.
 • Během zkoušky používá žák vlastní psací potřeby.
 • V případě předmětů např. slovníků, které používá větší počet osob, musí být tyto pravidelně čištěny.
 • Každá třída je každou hodinu průvanově vyvětrána minimálně po dobu 5 minut a povrchy lavic a židlí jsou po výměně zkoušeného žáka ošetřeny dezinfekcí.

Petra Kašparová
ředitelka školy