Opatření MŠMT a MZd k přijímacím zkouškám

14.4. 2021

Vážení rodiče,
blíží se termín konání přijímacího řízení, proto mi dovolte, abych Vás informovala o obsahu Opatření MŠMT a MZd k přijímacím zkouškám. Na škole, kterou navštěvuje Váš syn/Vaše dcera jste již byli informováni o podmínkách vstupu do budov středních škol v den přijímací zkoušky.
Připomínám, že bez splnění těchto podmínek (viz níže), nebude možné uchazeče k přijímací zkoušce pustit.

Opatření obecné povahy stanovuje, že uchazeč o střední vzdělávání se může zúčastnit přijímací zkoušky jen tehdy, pokud:

a) nemá příznaky onemocnění Covid-19 (zvýšená tělesná teplota, suchý kašel, dušnost, zažívací obtíže, ztrátu chuti a čichu, bolest v krku, bolest svalů a kloubů, rýmu/ucpaný nos, bolest hlavy), a

b) doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedených ve škole, které si provedl sám nebo které mu byly provedeny laickou osobou v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky.

Doklad v bodě b) může uchazeč nahradit:
i) dokladem o tom, že prodělal laboratorně potvrzení onemocnění Covid-19 a uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření MZdr a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,

ii) dokladem vydaným poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který byl proveden v posledních 7 dnech, nebo

iii) certifikátem MZdr ČR o provedeném očkování proti onemocnění Covid-19, pokud od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

Škola, jejíž je uchazeč žákem, je povinna provést na jeho žádost preventivní test a vydat o výsledku testu doklad.
Upozorňuji, že Euroškola nebude provádět testování uchazečů.
Vydané doklady budeme kontrolovat před vpuštěním do budovy školy. Bez předloženého dokladu nebude uchazeči konání zkoušky umožněno.
V případě, že uchazeč nepředloží doklad podle mimořádného opatření MZd o testování uchazečů o střední vzdělávání, a svoji neúčast z tohoto důvodu písemně nejpozději do 3 dnů omluví ředitelce školy, koná zkoušku v náhradním termínu.

Podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 6. 4. 2021 musí mít dále každý uchazeč o studium během pobytu ve škole ochranu úst a nosu (respirátor třídy FFP2 nebo obdobný prostředek).

Přikládám odkaz na Mimořádné opatření ze dne 6. 4. 2021, týkající se povinnosti testování uchazečů.

Přeji všem pevné zdraví a těším se na viděnou ve škole.

Petra Kašparová
ředitelka školy
14. 4. 2021